Hotline
0988 234 444

Năng lực - Giá trị

Đại học và trên đại học

Đại học và trên đại học
+19 người

Kỹ sư

Kỹ sư
+27 Người

Công nhân bậc cao

Công nhân bậc cao
+47 Người

Số dự án đang thực hiện

Số dự án đang thực hiện
+5 Dự án

Số lượng khách hàng đã và đang thực hiện

Số lượng khách hàng đã và đang thực hiện
+15 Khách hàng