Hotline
0988 234 444

Quy tắc ứng xử trong kinh doanh

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH

Công ty cùng nỗ lực thực hiện công việc kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Công ty mong tất cả các nhân viên sẽ luôn ứng xử và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo những chuẩn mựcnày.

Nhân viên phải hành xử có đạo đức và trung thực trong mọi giao dịch với khách hàng, đại lý, nhà cung cấp và các bên khác có giao dịch với Công ty. Mọi hành viứng xử vô đạo đức và thiếu trung thực sẽ bị nghiêm cấm.

Nhân viên bị xem là vi phạm Quy Tắc Đạo Đức &Ứng Xử Trong Kinh Doanh nếu có liên quan đến những hành vi ứng xử vô đạo đức, không trung thực hay phạm pháp mà vốn có thể làm tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào đến Công ty, nhân viên, khách hàng, đại lý, nhà cung cấp và các cá nhân hay tổ chức khác có giao dịch với Công ty.

Mọi trường hợp vi phạm Quy Tắc Đạo Đức &Ứng Xử Trong Kinh Doanh phải được báo cáo ngay cho một trong các cấp quản lý sau: Chủ tịch hội đồng quản trị (CTHĐQT), Giám đốc điều hành (GIÁM ĐỐC). Công ty sẽ nhanh chóng điều tra mọi báo cáo về hành vi vi phạm và sẽ kỷ luật bất kỳ nhân viên nào vi phạm Quy Tắc Đạo Đức &Ứng Xử Trong Kinh Doanh, lên đến và bao gồm chấm dứt tuyển dụng. Nội dung báo cáo sẽ chỉ được tiết lộ ở mức cần thiết để tiến hành điều tra và/hoặc áp dụng hình thức kỷ luật. Công ty sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động trả đũa nào nhắm vào nhân viên có thiện chí báo cáo hành vi vi phạm khả nghi hay thiện chí tham gia vào quá trình điều tra hành vi vi phạm đó.

CHÍNH SÁCH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Những giao dịch kinh doanh của Công ty phải không bị ảnh hưởng bởi, hoặc có vẻ bị ảnh hưởng bởi, lợi ích cá nhân của nhân viên trong Công ty. Vì thế, khi tuyển dụng, hàng năm, và bất cứ khi nào có khả năng xảy ra xung đột lợi ích, nhân viên phải tiết lộ mọi tình huống, tình trạng sở hữu hay các mối quan hệ có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa Công ty và nhân viên. Xung đột lợi ích có thể tồn tại và phải được tiết lộ khi những tình huống, tình trạng sở hữu hay các mối quan hệ này có thể trực tiếp hay gián tiếp cạnh tranh hoặc xen vào giao dịch kinh doanh, cơ hội kinh doanh hoặc mối quan hệ kinh doanh (bao gồm mối quan hệ với đại lý, nhà cung cấp, khách hàng và nhân viên) của Công ty. Ví dụ, xung đột lợi ích xảy ra đối với một nhân viên khi nhân viênđó:

1. Làm việc cho, liên kết với, cung cấp bất kỳ dịch vụ hay nguyên liệu nào cho bất cứ đối thủ cạnh tranh nào của Công ty hay nhận bất cứ khoản đền đáp nào từ phía họ

2. Có bất kỳ lợi ích tài chính nào (ngoài lợi tức cổ phiếu danh nghĩa tại các côngty niêm yết đại chúng) với bất cứ khách hàng, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hay đại lý nào của Côngty.

3. Làm việc cho, liên kết với hay cung cấp bất kỳ dịch vụ hay nguyên liệu nàocho bất cứ khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp hay đại lý nào của Công ty mà không phải với vai trò đại diện cho Công ty khi đang làm việc cho Côngty.

4. Xin xỏ bất kỳ quà, tiền, dịch vụ hay bất cứ thứ gì khác có giá trị từ đối thủ cạnh tranh, khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp hay đại lý của Côngty.

5. Nhận bất cứ thứ gì (bao gồm nhưng không giới hạn ở quà, tiền hay hànhđộng giúp đỡ) với bất kỳ giá trị nào từ bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Côngty.

6. Nhận bất cứ thứ gì (bao gồm nhưng không giới hạn ở quà, tiền hay dịch vụ) có giá trị nhiều hơn giá trị danh nghĩa từ bất cứ khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp hay đại lý nào của Côngty.

7. Tham gia vào bất kỳ việc làm thêm nào bên ngoài, tư vấn độc lập hay hoạtđộng tình nguyện mà có thểảnh hưởng hoặc xung đột với nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân viên với Công ty dù ở bất cứ khía cạnhnào.

8. Sử dụng tên Công ty cho bất kỳ hoạt động bên ngoài bao gồm tài trợ cho các tổ chức thể thao, ủng hộ các tổ chức từ thiện và/hoặc giao dịch kinh doanh vớicác tổ chức bênngoài.

9. Tham gia với tư cách là nhân viên hay quản lý hay nhận bất kỳ khoản trả công nào từ một tổ chức bên ngoài mà không phải là tổ chức nghề nghiệp, xã hội,tôn giáo, giáo dục, dân sự hay tổ chức từ thiện.

Mặc dù chính sách này không ngăn cấm nhân viên giao thiệp với khách hàng, đối thủ, nhà cung cấp hay đại lý, nhân viên cũng không được vi phạm bất kỳ điều cấm nào nêu trên khi thực hiện các giao thiệp đó. Nhân viên cũng phải thận trọng để tránh xuất hiện xung đột lợi ích.

Các xung đột lợi ích tiềm ẩn phải được báo cáo lên quản lý trực tiếp của nhân viên khi nhân viên nhận biết các xung đột này.Các xung đột đó sẽ được báo cáo lên Giám đốc của Công ty để quyết định xem liệu xung đột lợi ích có tồn tại hay không.

Ngoại trừ Giám đốc của Công ty là có toàn quyền loại bỏ xung đột lợi ích, còn lại điều kiện khi làm việc tại Công ty Giang Vinh là mọi nhân viên không được xung đột lợi ích với Công ty. Những nhân viên vi phạm chính sách này sẽ bị kỷ luật, lên đến và bao gồm chấm dứt tuyển dụng.

THÔNG TIN MẬT

Cho dù làm việc ở bất cứ bộ phận nào trong Công ty, nhân viên đều có thể tiếp cận với thông tin mật và/hoặc thông tin độc quyền về những hoạt động của Công ty, khách hàng và nhân viên của Công ty. Thông tin mật này phải được bảo vệ và không bao giờ được tiết lộ với người khác dù là trong quá trình làm việc tại Công ty cũng như sau khi đã nghỉ việc, ngoại trừ khi bắt buộc phải thực thi trách nhiệm công việc hay khi luật pháp quy định.

Thông tin mật và/hoặc thông tin độc quyền bao gồm nhưng không giới hạn ở: hoạt động kinh doanh, sản xuất, tiếp thị, các hình thức pháp lý và phương pháp kế toán, các chính sách, kế hoạch, quy trình, quy cách sản phẩm, các chiến lược và kỹthuật; thông tin liên quan đến thu nhập của Công ty, khối lượng sản xuất và phương thức kinh doanh; các dự án nghiên cứu và phát triển, các kế hoạch và kết quả; tên và địa chỉ của nhân viên trong Công ty, của nhà cung cấp, người tiêu dùng, khách hàng và đại lý; danh sách khách hàng, giá cả, thông tin tài chính và tín dụng; hoặc bất kỳ thông tin hay dữ liệu nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mà không được phổ biến rộng rãi và sẵn sàng công bố ra ngoài; và các bí mậtthương mại. Bất kỳ thông tin nào có thể gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của Công ty nếu bị công bố ra bên ngoài hay bị tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh đều được xem là bí mật thương mại. Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh thiết kế, sản xuất, bán hàng, quản lý hành chính hay tài chính của Công ty.

Chỉ những người được ban giám đốc chỉ định mới có quyền tiết lộ thông tin mật khi buộc phải cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nếu nhân viên nào không chắc chắn liệu có thể tiết lộ thông tin mật không thì hãy thảo luận thông tin đó với riêng những người được chỉ định.Trong mọi trường hợp, nhân viên khôngđược cung cấp các tài liệu đó hay bất cứ bản sao liên quan nào cho những người mà trước đó không được Công ty chỉ định để tiếp nhận thông tin. Nhân viên không được trao đổi thông tin độc quyền của Công ty với bất cứ ai ngoài Công ty hoặc vớinhân viên khác của Công ty tại nơi công cộng, nơi mà người khác có thể nghe thấy.

Tôn trọng thông tin mật của Công ty là một phần của Quy Tắc Đạo Đức và việc bảo mật hồ sơ phải được thực hiện nghiêm ngặt.Bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện tiết lộ thông tin mật cho các bên không có thẩm quyền sẽ bị kỷ luật, lên đến và bao gồm chấm dứt tuyển dụng.

TÀI SẢN CÔNG TY

Tài sản Công ty là tài sản có giá trị và phải mất chi phí để thay thế. Mọi nhân viên đều phải bảo vệ tài sản khỏi bị mất cắp hay thất lạc. Tài sản Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính, văn phòng phẩm, máy photocopy, nhu yếu phẩm và bưu phẩm, chỉ để dùng cho hoạt động kinh doanh của Công ty chứ không phải để phục vụ cho những vấn đề cá nhân; tuy nhiên bạn được phép sử dụng máy tính vào việc cá nhân nhưng hạn chế ở mức tối thiểu và việc sử dụng đó không được gây ảnh hưởng đến công việc của Công ty.

Không được mang bất cứ tài sản nào của Công ty ra khỏi văn phòng ngoài mục đích phục vụ công việc của Công ty. Nếu cần thiết phải sử dụng tài sản Công ty ở bên ngoài văn phòng vì lý do công việc, nhân viên sử dụng sẽ phải chịu tráchnhiệm bảo quản và trả lại tài sản đó.

TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Điều tra/kiện tụng của chính phủ: Không ai được chủ tâm phá hủy, sửa đổi, cắt xén, giấu giếm, che đậy, giả mạo hoặc ghi chép sai hồ sơ, tài liệu hay vật dụng hữu hình với ý định gây trở ngại hay làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của chính phủhay thủ tục hành chính của bất cứ ban ngành nào của Chính  phủ hay bất cứquytrình phá sản nào đã nộp hồ sơ hoặc đang dự định. Bất cứ nhân viên nào nhận được thông tin hoặc biết được lệnh triệu tập của tòa, hay vụ kiện đang dang dở hay đã nộp hồ sơ, hay bất kỳ vụ điều tra nào của chính phủ, phải ngay lập tức báo cho Ban lãnh đạo . Theo chỉ dẫn của Ban Lãnh đạo, nhân viên sẽ giữ lại và bảo quảntất cả hồ sơ (tài liệu, email, dữ liệu điện tử, thư thoại, v.v..) đang nắm giữ hay kiểm soát nhằm đối chứng trước tòa, hoặc hồ sơ liên quan đến vụ kiện, hoặc phục vụ cho điều tra. Một khi đã có chỉ thị phải lưu giữ hồ sơ, nhân viên không được hủy hồ sơ liên quan đang nắm giữ và kiểm soát hay chấm dứt quy trình hủy đối với những hồ sơ thường bị hủy tự động theo quy định của chính sách lưu giữ hồ sơ. Nhữngthắc mắc về việc đáp ứng đúng hồ sơ theo lệnh tòa án hay bảo quản tốt hồ sơ để đảm bảo tính xác thực hoặc phù hợp cho công tác điều tra, hoặc bảo quản phù hợp các hồ sơ nhất định phải được chuyển cho Phòng pháp lý.

Trung thực với Ban giám đốc, Kiểm soát kế toán: Ban giám đốc Công ty phải luôn được thông báo về những vấn đề có thể bị xem là nhạy cảm trong việc giữ gìn uy tín của Công ty. Sự giấu giếm che đậy có thể bị xem là dấu hiệu của thái độ làm ngơ các chính sách và quy định của Công ty, và hành vi đó sẽ không được dung thứ. Vì vậy, phải có sự thông tin đầy đủ với Ban giám đốc Công ty.Tương tự, các kiểm toán viên độc lập cũng không được giấu giếm bất kỳ thông tin nào.

Công ty có chính sách duy trì hệ thống kiểm soát kế toán nội bộ chính xác và hiệu quả. Những nguyên tắc sau sẽ chỉ đạo phương pháp kế toán cho toàn bộ tài sản và khoản thanh toán của Công ty:

Không có quỹ, tài sản hay khoản thanh toán nào mà không được lưu giữ hồ sơ.

Không có tài liệu sai và không hoàn chỉnh nào được phép cho vào sổ sách hay hồ sơ lưu giữ.

Không khoản thanh toán nào được thực hiện hay được chỉ định nếu có thông tin hay nhận thức rằng mục đích hay tác dụng của việc thanh toán đó không đúng với miêu tả trong hồ sơ tài liệu minh chứng cho khoản chi đó.

Cơ hội tuyển dụng công bằng: Công ty cung cấp cơ hội tuyển dụng công bằng cho mọi người lao động và ứng viên không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc dân tộc, tuổi tác, khuyết tật, tín ngưỡng, tư cách công dân, xu hướng giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng quân nhân hay cựu chiến binh hay bất cứ tình trạng nào khác được bảo vệ phù hợp với luật pháp hiện hành tại địa phương, tiểu bang và liên bang. Chính sách này áp dụng cho tất cả điều khoản và điều kiện tuyển dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuyển dụng, thay thế, thăng chức, chấm dứt hợp đồng, nghỉ giãn công, triệu hồi, thuyên chuyển, nghỉ phép, lương bổng và đào tạo.

Công ty tuyệt đối cấm mọi hình thức phân biệt đối xử với người lao động trái với quy định của pháp luật dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc dân tộc, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng chẳng hạn như cựu chiến binh khuyết tật đặc biệt trong chiến tranh Việt Nam hay tình trạng của bất cứ nhóm người nào được bảo vệ theo luật pháp của tiểu bang, liên bang hoặc địa phương.

Nơi làm việc không có rượu và chất kích thích: Nghiêm cấm sự xuất hiện hay sử dụng bất hợp pháp và không phù hợp các chất bị kiểm soát và/hoặc rượu tại nơi làm việc. Nhân viên không được chế biến, phân phát, sở hữu, sử dụng hay trongtình trạng bịảnh hưởng bởi tác động của rượu, các chất bị kiểm soát hay dùng đơn thuốc không phù hợp tại cơ sở làm việc hay khi đang thực hiện các hoạt động công việc.

Quy định môi trường: Công ty duy trì Chính Sách Môi Trường. Công ty muốn tuân thủ mọi quy định và luật lệ về môi trường. Nhân viên phải chấp hành luật lệ khi đưa ra các quyết định liên quan đến việc xử lý chất thải hay các dịch vụ khác dễảnh hưởng đến môi trường. Phải điều tra nghiêm túc thông tin nền tảng, tính liêm chính và trách nhiệm tài chính của tất cả các nhà thầu, đơn vị cung ứng hay những ai đảm nhiệm các dịch vụ này nhằm đảm bảo hợp lý việc tuân thủ mọi luật lệ và quy định về môi trường.

Chính Sách Hệ Thống Điện Tử: Công ty duy trì thư điện tử, thư thoại, Internet và các hệ thống thông tin và trao đổi điện tử khác (gọi chung là “Hệ Thống Điện Tử”) để nhân viên sử dụng cho mục đích công việc. Hệ Thống Điện Tử này là tài sảncủa Công ty và phục vụ mục đích chính đáng trong công việc.Mọi việc sử dụng Hệ Thống Điện Tử cho mục đích cá nhân phải hạn chếở mức thấp nhất và không đểảnh hưởng đến công việc của Công ty.Không sử dụng Hệ Thống Điện Tử trong số những thứ khác vào việc thiết lập hay quản lý công việc kinh doanh riêng của cá nhân, truyền tải những tài liệu bôi nhọ hay mang tích xúc phạm hay tải những tài liệu đó từ Internet.

Hệ Thống Điện Tử: cũng không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà vốn có thể được xem là quấy rối, làm mất uy tín người khác và/hoặc bất kỳ hình thức nào mang tính tấn công hoặc xúc phạm người khác. Nghiêm cấm bất cứ trao đổi nàotrên hệ thống này mà mang tính sai trái, phân biệt đối xử, bôi nhọ, xúc phạm hay mặt khác không chuyên nghiệp và không phù hợp, bao gồm cả những trao đổi vi phạm Chính Sách Cơ Hội Tuyển Dụng Công Bằng của Công ty.

Đóng Góp Chính Trị: Các khoản chi từ quỹ của Công ty cho bất kỳ đảng phái chính trị, ứng viên hay chiến dịch tranh cử nào, quyên góp tài sản của Công ty và/hoặc sử dụng tên Công ty để ủng hộ sự nghiệp chính trị đều bị nghiêm cấm, ngoại trừ thông qua công ty Giang Vinh

Vận Động Hành Lang: Quy định của một số cơ quan chức năng yêu cầu bất cứ ai tham gia vận động hành lang đều phải đăng ký và báo cáo. Nói chung, vận động hành lang bao gồm: (1) trao đổi với bất cứ thành viên hay nhân viên nào của cơ quan lập pháp của chính phủ nhằm mục đích tác động tới văn bản pháp luật hay chính sách của chính phủ ; (2) trao đổi với một số thành viên chính phủ với mục đích chính phủ sẽ có hành động giúp đỡ; hoặc (3) tham gia nghiên cứu hay các hoạt động khác nhằm ủng hộ, chuẩn bị cho việc trao đổi đó. Nhân viên phải thông báo với Phòng pháp lý trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể được xem là “vận động hành lang” với tư cách đại diện cho Công ty.

Luật Chống Độc Quyền: Các hoạt động kinh doanh phải được thực hiện theo luật cạnh tranh và chống độc quyền hiện hành. Một trong số những hành vi vi phạm luật chống độc quyền nghiêm trọng nhất là sự thỏa thuận giữa các công ty đối thủ cạnh tranh với nhau nhằm hạn chế việc đánh giá độc lập và kìm hãm thương mại, chẳng hạn như thỏa thuận đểấn định thầu hay mức giá hoặc để phân chia thị phần, lãnh địa, sản phẩm hay hàng mua. Bất cứ trao đổi nào với đại diện của công ty đối thủ, cho dù là không cố ý vào thời điểm đó, đều bị xem xét về mặt pháp lý và có thể là cơ sở để bị cáo buộc về hành vi phạm pháp hay ứng xử sai trái. Nhân viên cần tránh những tình huống có thể được quy kết là dẫn đến thỏa thuận bất hợp pháp. Bằng cách tập hợp các công ty đối thủ, các hiệp hội thương mại có thể gây ra vấn đề chống độc quyền dù rằng các hiệp hội này hoạt động vì nhiều mục đích chính đáng. Trao đổi thông tin nhạy cảm với các công ty đối thủ về các đề tài như giá cả hay tập quán lập chứng từ hóa đơn có thểvi phạm luật cạnh tranh và chống độc quyền. Vì thế khi dự họp với những chủ đề nhạy cảm có thể mang tính cạnh tranh mà không có sự giám sát của luật sư chống độc quyền thì nhân viên nên phản đối không tham gia, rời cuộc họp và báo ngay cho Ban lãnh đạo

GIAO DỊCH CÔNG BẰNG

Công ty muốn tất cả các nhân viên khi đại diện cho Công ty tham gia cạnh tranh tích cực trong mọi giao dịch kinh doanh nhưng phải cạnh tranh công bằng với những nhân viên khác, với các nhà đầu tư của Công ty, các bên cung cấp dịch vụ, các nhà cung cấp và các đối thủ cạnh tranh. Nhân viên không được lợi dụng để thao túng, giấu giếm, lạm dụng thông tin đặc quyền, xuyên tạc những số liệu quan trọng hay thực hiện bất cứ hành vi giao dịch không công bằng nào khác. Quyết định mua hàng chỉ được thực hiện dựa trên nguyên tắc kinh doanh hợp lý và phù hợp với các thông lệ kinh doanh có đạo đức. Nhân viên không được tìm cách xúi giục đối tác khác vi phạm hợp đồng nhằm đạt được giao dịch với Công ty.

CƠ HỘI KINH DOANH

Mọi nhân viên Công ty phải đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu khi có cơ hội làm điều đó. Nếu một người điều hành hay giám đốc của Công ty muốn theo đuổi một cơ hội kinh doanh cũng nằm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty và cơ hội đó được phát hiện hay được giới thiệu qua việc sử dụng thông tin hay tài sản của tập đoàn hay do với vai trò của người đó tại Công ty thì người đó phải có trách nhiệm báo cáo cơ hội kinh doanh đó với Hội Đồng Quản Trị. Nếu Hội Đồng Quản Trị quyết định không theo đuổi cơ hội kinh doanh này thì người đó mới được phép theo đuổi trong khả năng cá nhân với những điều khoản và điều kiện đã được đề nghị từ đầu và luôn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức khác nêu trong Bộ Quy tắc này. Tất cả những nhân viên khác muốn theo đuổi một cơ hội kinh doanh và cơ hội đó được phát hiện hay được giới thiệu nhờ vào việc sử dụng thông tin hay tài sản của Công ty hoặc với vai trò của người đó tại Công ty thì phải báo cáo đầy đủ với quản lý trực tiếp. Quản lý trực tiếp sau đó phải báo cáo lại với cấp quản lý phù hợp để xác định xem Công ty có muốn theo đuổi cơ hội kinh doanh đó hay không. Nếu Công ty khước từ cơ hội đó thì nhân viên mới được phép theo đuổi trong khả năng cá nhân với những điều khoản và điều kiện đã được đề nghị từ đầu và luôn tuân thủ những nguyên tắc đạo đức khác nêu trong Bộ Quy tắc này. Không nhân viên nào được phép sử dụng tài sản, thông tin của Công ty hay sử dụng vai trò tại Công ty để kiếm lợi cá nhân hay cạnh tranh với Công ty.

TUÂN THỦ QUY TẮC; BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO

Công ty cam kết hành xử có đạo đức và hợp pháp trong mọi hoạt động và yêu cầu nhân viên cũng phải ứng xử theo cách thức tuân thủ Quy Tắc Đạo Đức &Ứng Xử Trong Kinh Doanh, phù hợp với các luật lệ và quy định hiện hành. Công ty nghiêm cấm hành động trả đũa nhằm vào nhân viên có thiện chí tìm cách giúp đỡ hay báo cáo khi biết hoặc nghi ngờ việc vi phạm Quy Tắc Đạo Đức &Ứng Xử Trong Kinh Doanh.

Công ty duy trì Chính Sách Bảo Vệ Người Tố Cáo bằng cách thiết lập quy trình tiếp nhận, lưu giữ và xử lý những khiếu nại hay quan ngại mà Công ty nhận được có liên quan đến Quy Tắc Đạo Đức & Ứng Xử Trong Kinh Doanh và những vấn đề về kế toán, quản lý kế toán nội bộ hay kiểm toán. Xem thêm thông tin về Chính Sách Bảo Vệ Người Tố Cáo của Công ty trong Sổ Tay Nhân Viên.

Công ty cũng duy trì Chính Sách Đạo Luật Chống Hối Lộ & Tham Nhũng để cung cấp thông tin cho tất cả các nhân viên, nhà thầu và các đại lý về luật chống tham nhũng nước ngoài và về các biện pháp bảo vệ người tố cáo vi phạm đối với những ai báo cáo hành vi vi phạm luật chống tham nhũng nước ngoài.

 

Phiên bản được phát hành: Ngày 12 tháng 8 năm 2017